24 czerwca 2020

Zapraszamy do skorzystania z usług doradczych i wizualizacji wykonanej przez naszych projektantów:

Joanna tel. Pokaż numer609 709 125

Zuzanna tel. Pokaż numer

885 801 974

Zapraszamy do skorzystania z usług doradczych i wizualizacji wykonanej przez naszych projektantów:

Joanna tel. 609 709 125

Zuzanna tel. 885 801 974

REGULAMIN PROGRAMU

„USŁUGI DORADCZE PROJEKTANTÓW”

BOZ – F.H. “BOZ” S.A. – organizator programu

Klient – osoba fizyczna dokonująca lub planująca dokonać zakupu towarów w oddziale BOZ-Centrum Ceramiki F.H. “BOZ” S.A. Za zgodą BOZ, Klientem może być też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarzą lub osoba prawna.

Projektant – osoba świadcząca usługi na rzecz Klienta w zakresie usług doradczych (wizualizacje) na podstawie niniejszego regulaminu. Usługi te świadczone są na mocy umowy zawartej pomiędzy BOZ a Projektantem (Projektant może nie być pracownikiem BOZ).

 

 

 1. W ramach usług doradczych Projektant zobowiązany jest do przygotowania (po uzgodnieniu wstępnej koncepcji z Klientem i w oparciu o niniejszy regulamin) propozycji graficznej wizualizacji 3D projektowanych pomieszczeń, z wykorzystaniem towarów będących w ofercie BOZ – Salon Łazienek w Rzeszowie i będących przedmiotem zainteresowania Klienta.

(Ponadto zadaniem Projektanta jest m.in. prezentowanie pełnej oferty BOZ podczas spotkania z Klientem oraz prowadzenie z Klientem rozmów mających na celu ułatwienie podjęcia decyzji odnośnie zakupów towarów. Projektant nie jest zobowiązany do wizyt w miejscu realizacji inwestycji.)

 1. Procedura postępowania:
  1. Klient wyrażający wolę skorzystania z usługi doradczej Projektanta dokonuje wpłaty na rzecz BOZ kwoty 500zł brutto zadatku (za każde pomieszczenie mające być przedmiotem wizualizacji). Wpłata zadatku oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Kwota 500 zł dotyczy pierwszej propozycji wizualizacji przedstawionej przez Projektanta zgodnie z niniejszym regulaminem oraz jednej tury negocjacji/poprawek, po której klient otrzymuje ostateczną wersję wizualizacji.

(Negocjacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wymagają zgłoszenia potrzeby zmian w ciągu 14 dni od otrzymania wizualizacji i dotyczą zmian w zakresie: kolorystyki, zmiany kolekcji płytek w tym samym formacie, zmiany rodzaju ceramiki i armatury; nie dotyczą m.in. zmiany formatu płytek). Kwota wpłaconego zadatku nie obejmuje również ewentualnych dalszych korekt wizualizacji, które zostaną zlecone przez Klienta. W przypadku tych dalszych korekt warunki ich wprowadzenia do wizualizacji Klient ustala bezpośrednio z BOZ lub Projektantem).

 1. Projektant podejmuje działania doradcze i projektowe po przedstawieniu (na życzenie klienta) przykładowych swoich wizualizacji oraz po wpłaceniu zadatku przez Klienta a także po przedstawieniu Projektantowi dokładnych wymiarów pomieszczenia wraz z rozmieszczeniem elementów typu przyłącza, otwory technologiczne, skosy, itp. Projektant i BOZ nie odpowiadają za błędy będące wynikiem podania przez Klienta informacji nie zgodnych z rzeczywistością.
 2. Kolejnym etapem po wpłacie zadatku jest wspólny wybór towarów, które przedstawione będą na wizualizacji (płytki, ceramika, armatura, itp.). Klient może pozostawić prawo wyboru w całości lub części towarów Projektantowi i w tej sytuacji zastrzeżenia dotyczące wyboru towarów (rodzaj, kolor, powierzchnia, marka, styl, itp.) nie będą uwzględnianie.
 3. Wykonanie wizualizacji przez Projektanta polega na komputerowym wykonaniu wizualizacji 3D wizualizowanego pomieszczenia i jest jedynie autorską ogólną koncepcją aranżacji wnętrza o wymiarach podanych przez Klienta z przedstawieniem ogólnego rozmieszczenia towarów będących w ofercie BOZ, którymi zainteresowany jest Klient. Na życzenie Klient może otrzymać od Projektanta komputerowe poglądowe odwzorowanie każdej ze ścian oraz podłogi wizualizowanego pomieszczenia. Na podstawie wizualizacji i/lub odwzorowania ścian możliwe jest wyłącznie przybliżone określenie ilości materiałów przeznaczonych do wykonania łazienki (docelowe ilości Klient określa samodzielnie w momencie składania zamówienia na wszystkie niezbędne materiały, np. po konsultacji z wykonawcą łazienki). Wizualizacja nie stanowi  dokumentacji architektoniczno – budowlanej projektu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie dotyczy opracowania technicznego (w tym rysunków technicznych) oraz elementów nie będących przedmiotem przyszłej transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a BOZ – Salon Łazienek (tj. m.in. instalacji, oświetlenia, sufitów podwieszanych, mebli pokojowych itp.).
 4. Klient w terminie do 7 dni roboczych od wpłacenia zadatku i zrealizowaniu działań określonych w pkt 2 (II i III) otrzymuje komputerowy wydruk wizualizacji. Wydruk może być zastąpiony wersją elektroniczną (np. *.pdf lub *.jpg poprzez e-mail).
 5. W przypadku gdy Klient zdecyduje się na zakup w BOZ za kwotę brutto minimum 5000zł, kwota faktury brutto pomniejszana jest o kwotę uiszczonego zgodnie z pkt. I zadatku. W przypadku niezrealizowania w terminie 90 dni (od dnia otrzymania projektu) zakupów przez Klienta w BOZ towarów będących przedmiotem wizualizacji, za kwotę minimum 5000zł, BOZ ma prawo wystawić fakturę na ‘usługę doradczą Projektanta – wykonanie wizualizacji’ i w całości zalicza wpłacony zadatek na poczet tej faktury.
 6. W przypadku ustalania kwoty wydatku brane pod uwagę są tylko towary będące przedmiotem wizualizacji. Ponadto minimalna kwota wydatku określona w pkt. 2.VI dotyczy oddzielnie każdego z przedstawionych na wizualizacji pomieszczeń. W przypadku korzystania przez Klienta z „Usług doradczych projektantów” (zgodnie z niniejszym regulaminem) nie obowiązują ewentualne wcześniejsze ustalenia dotyczące rabatów i cen pomiędzy Klientem a BOZ.

 

 1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin odwołuje poprzedni regulamin lub regulaminy w tym zakresie.
 3. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości i wglądu w siedzibie BOZ oraz w Salonie Łazienek BOZ w Rzeszowie.
 4. BOZ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

F.H. “BOZ” S.A.