PORTA bez VAT - Centrum Budowlane BOZ S.A.
30 lipca 2020

Firma Porta to producent drzwi o najwyższym standardzie i aktualnych trendach.

Teraz wymarzone drzwi  Porta możesz kupić  z montażem GRATIS w Centrum Budowlanym BOZ, ul. Energetyczna 1.

Szczegóły u sprzedawców Ekspozycji Okien, Drzwi i Bram, która otwarta jest również w soboty!

ZAPRASZAMY

Stolarka okienna i drzwiowa – IIIp.
tel.  17 85 00 324

601 145 773 Michał Kuca
665 652 059 Ewa Półtorak

605 320 191 Małgorzata Majder
663 744 889 Magdalena Pater

665 652 022 Tomasz Doktór

Wszystkie dostępne drzwi Porta dostępne są TUTAJ.

Regulamin promocji „Montaż gratis”
§ 1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki zakupu drzwi w promocji „Montaż gratis” (zwanego dalej Promocją).
2. Organizatorem Promocji jest Firma Handlowa „BOZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000187729 (zwanego dalej Organizatorem).
3. Promocja polega na zakupie z bezpłatnym montażem wszystkich drzwi produkcji Porta znajdujących się w aktualnej ofercie Producenta.
4. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Promocja „Montaż gratis” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.
6. Promocja obowiązuje w okresie od 07.01.2021r do 30.06.2021r
§ 2
Uczestnicy
1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej Klientem).
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest osobiste złożenie zamówienia i podpisanie umowy usługi montażowej w siedzibie Firmy Handlowej „BOZ” S.A. Centrum Budowlane w Rzeszowie przy ul. Energetycznej 1, w okresie trwania promocji.
3. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza, że:
a. jest osobą pełnoletnią,
b. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,
c. dane osobowe podane w zgłoszeniu są prawdziwe,
§ 3
Zasady promocji
1. Klient zamawiając drzwi Porta o łącznej minimalnej wartości 1 000,00 zł netto wg aktualnego w dniu podpisywania Umowy Katalogu Porta otrzymuje od Organizatora upust w postaci bezpłatnej usługi montażu zamówionych drzwi.
2. Na dokumentach rozliczeniowych Organizator wykaże wartość usługi promocyjnej w pozycji „Robocizna” w wysokości 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), o którą to kwotę pomniejszy wartość zamówionych drzwi. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
3. W ramach bezpłatnej usługi montażu Organizator wykona pomiar otworów montażowych oraz pokryje koszty montażu drzwi wraz z akcesoriami zakupionymi u Organizatora, w stanie surowym, w przygotowanym przez Klienta otworze wg wytycznych Organizatora. Montaż w stanie surowym obejmuje ustawienie i zapianowanie ościeżnicy w otworze montażowym, montaż skrzydła drzwiowego, montaż zakupionych akcesoriów dodatkowych takich jak klamki, rozety, pochwyty, wkładki bębenkowe, odboje, samozamykacze, nakładki na zawiasy, niezbędne regulacje drzwi.
4. Wszelkie roboty dodatkowe takie jak: demontaż istniejących drzwi, przeróbki otworów montażowych, skrót drzwi, docinanie opasek, wykonanie szpaletów drzwiowych, obróbki płytą karton – gips, gipsowanie, szpachlowanie, malowanie, silikonowanie nie są objęte promocją i w razie konieczności ich wykonania lub zlecenia ich wykonania przez Klienta zostaną wycenione przez Organizatora podczas pomiaru, a ich wartość zostanie doliczona do pozycji „Robocizna”.
5. W ramach bezpłatnej usługi montażu Organizator zapewni bezpłatny transport towaru dla Zamówień realizowanych na terenie miasta Rzeszowa i w odległości do 10 km od jego granic. W przypadku realizacji zamówień w dalszej odległości Organizator do wartości „Robocizny” doliczy opłatę transportową w wysokości 1,80 zł brutto za każdy km, liczoną w obydwie strony od siedziby Organizatora przy ul. Energetycznej 1 do miejsca wbudowania drzwi, na podstawie odległości wyznaczonej przez aplikację Google Maps.
6. Po wykonaniu usługi przez Organizatora, Klient zobowiązany jest do podpisania stosownego protokołu odbioru, w którym może zamieścić ewentualne uwagi dot. Przebiegu i/lub efektu końcowego usługi.
7. Klientom korzystającym z promocji „Montaż gratis” nie przysługują żadne inne dodatkowe rabaty, upusty czy obniżki cen na towary objęte promocją.
§ 5
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny być sporządzone przez Klienta na piśmie i przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: stolarka@boz.pl
2. Reklamacje można składać przez czas trwania Promocji, nie później jednak niż do dnia realizacji usługi.
3. Organizator rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia.
5. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje niezawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. Niespełnienie przez Uczestnika wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestnika związanych z uzyskaniem prawa do Nagrody lub jej wydaniem przez Organizatora.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora,
3. Wszelkie informacje na temat Promocji Klienci mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail stolarka@boz.pl lub poprzez kontakt z Pracownikami Działu Stolarki Budowlanej Organizatora
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie powinny wpływać na interpretację postanowień Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa nabyte Klienta. O zmianach w Regulaminie Organizator powiadomi Klientów na swojej stronie internetowej www.boz.pl